Költségtérítéses jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és annak díjjegyzéke

Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek:

Amennyiben a tolmácsolást halló ügyfél vagy intézmény rendeli meg, illetve ha a kapcsolat létrejöttében a halló fél vagy az intézmény érdekelt haszonszerzés céljából. Továbbá azok a tolmácsolási esetek, amelyekben a halló félt vagy intézményt jogszabály kötelezi.

A költségtérítéses tolmácsszolgáltatás díjazásának megállapítása feladategységen alapul. A feladategységre eső díjazás összege az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra tolmácsolási helyzetekre vonatkoztatva:

  • A bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv és a közigazgatási hatósági eljárás akadálymentesítése során közreműködő jelnyelvi tolmácsok munkadíja óránként 6000 Ft. A munkadíj megállapításánál minden megkezdett fél órát fél óraként kell figyelembe venni. Irányadó a 23/2017. (XII. 22.) IM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól.
  • A közoktatásról szóló törvény, a szakképzésről szóló törvény, a felsőoktatásról szóló törvény és a felnőttképzésről szóló törvény alapján megszervezett szóbeli vizsgák tolmácsolása során a jelnyelvi tolmácsolás költségét a vizsgát szervező intézmény viseli. Irányadó: 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 10§ (4). 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet alapján az egy feladategységre jutó díj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a. A munkadíj megállapításánál minden megkezdett 15 percet kell figyelembe venni.
  • Közszolgáltatási tevékenység esetén a Jtv., valamint a Jmr. alapján a jelnyelvi tolmácsolás költségét a tevékenységet végző, illetve a szolgáltatást nyújtó szerv, szervezet vagy intézmény viseli. A díjazás megállapítása; a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás feladategysége: minden megkezdett 15 perc. Az egy feladategységre jutó díjának mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a + ÁFA.
  • Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási hatósági eljárás tolmácsolási területek esetén a jelnyelvi tolmácsolás óradíja nettó 6.000.- Ft. Büntetőeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási eljárás során történő tolmácsolás, ha a tolmácsot hivatalos szerv rendeli ki, a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló – az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter 42/2009.(IX. 15) IRM sz. rendelet az irányadó. (1.500,- Ft + ÁFA /megkezdett 15 perc; jelenléti idő/várakozási idő: 1000.- Ft + ÁFA/óra).
  • Szakmai vizsgáztatás szóbeli feleletnél illetve a felsőoktatásban történő szóbeli vizsgáztatás a felnőttképzési tevékenység során szervezett vizsgák kivételével a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák jelnyelvi tolmácsolásának költségeit az oktatási intézmény viseli. A díjazás megállapítása; a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás feladategysége: minden megkezdett 15 perc. Az egy feladategységre jutó díjának mértéke a kötelező legkisebb munkabér 2%-a + ÁFA.
  • A foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás esetén a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  • Nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás rendezvény, konferencia, színház esetén a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  • Konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezője a megrendelő). A térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  • Csoport számára szabadidős tevékenység keretében történő tolmácsolás a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.
  • Médiatolmácsolás (televíziós tolmácsolások). A térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra.

[2] Feladategység: a Tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce.

Minden esetben a megrendelő köteles téríteni az igénybevett szolgáltatás díját, a tolmácsolás helyszínére történő utazás költségeit (tömegközlekedés és/vagy saját gépkocsi használat, esetleges szállás) a jogszabályokban előírt módon. A térítési díj kifizetése a szolgáltató által kiállított számla átvételétől számított 15 napon belül teljesítendő banki átutalással.